OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Arxiu d'actualitats ambientals

2018

Conclusions i Clausura de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Enquesta de percepció ciutadana sobre els 25 anys de Reserva de Biosfera

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Pla de seguiment

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Document tècnic de conclusions conjuntes

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat

Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca

II Segona Jornada Tècnica BIOCLIMA Menorca 2017-2018: Coneixement, capacitació i difusió dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat a la Reserva de la Biosfera de Menorca

Nou sistema d’indicadors de benestar social

Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl

2017

Què li passa a la nacra? Ens trobem davant d’una extinció?

El catxalot a la Mediterrània, una cultura amenaçada

Jornada d’economia social: cap a la delimitació conceptual i el coneixement de la seva incidència a Menorca

Jornada tècnica socioeducativa de Menorca

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2015)

2016

Presentació de la Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca

Desfent i fent preguntes. Cap a una millor comprensió de la realitat social de Menorca

Cap a la comprensió del fenomen de l’exclusió residencial a Menorca

Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma lebeche a les costes de Balears

10 anys de prospecció ambiental a Menorca

Diries que cada vegada som més gent a Menorca?

20 anys d'una il·lusió

VIII Jornades d'etnobotànica en llengua catalana

Un nou format per al butlletí de conjuntura econòmica

2015

Menorca Marxa pel Clima el 29 de novembre. De casa a París

Per què un butlletí de conjuntura econòmica?

Rècord de mitjana mensual de persones a l’agost

Setmana de la Geodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca

Entrega del projecte d'investigació de l'IME «Processat de carboni a les basses temporals de Menorca»

La gestió a llarg termini dels arbres urbans des del punt de vista de la sostenibilitat. El cas pràctic del port de Maó

2014

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

Simpòsium Experiències de Restauració d'Hàbitats i Conservació de la Biodiversitat

Quines serien les pèrdues de benestar derivades d'un vessament de petroli que afectés les platges de Menorca?

Cap a una gestió sostenible de l'aigua a la Reserva de Biosfera de Menorca

Prospeccions petrolieres al mar Balear

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2012)

2013

Un decàleg per a la Reserva de Biosfera de Menorca en els seus 20 anys

Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Reserva de Biosfera de Menorca: 20 anys

Actualització 2007 de la cartografia d'ocupació del territori

Actes en commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient

Vessament de fangs contaminant davant la costa menorquina: el principi de precaució

L'Herbari General de Menorca es dóna a conéixer al món

2012

Rècord de persones sobre Menorca el passat mes d’agost

Projecte ASANT «Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca»

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida? (II)

Premi de Ciències Ambientals pel projecte de final de carrera «Anàlisi del metabolisme ambiental de nuclis turístics litorals: el cas de Menorca»

Quant de peix hi ha a Menorca?

Diàlegs davall s'aigua

Episodi meteorològic extraordinari a Menorca

La pressió humana diària del 2011 supera els màxims històrics tot i el marc internacional de crisi econòmica

Informe 2010 del Sistema d’Indicadors del PTI: estadístiques d’una dècada

2011

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Visita a l’IME d’un grup d’estudiants suecs del vaixell-escola Gunilla

Una temporada alta amb més persones que al 2010

Nou Mapa d'hàbitats forestals de Menorca

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Participació al Workshop “Indicators of sustainable tourism: scope and limitations in islands” de la Universitat de Còrsega

2010

Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

El port de Maó es converteix en un gran laboratori d’experimentació

Xerrada de l'OBSAM

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

El aumento del uso de veneno vuelve a hacer peligrar la supervivencia del milano real

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida?

2009

L’OBSAM rep el Premi Antoni Monserrat al mèrit estadístic 2009

La posidònia i els ports; una relació impossible?

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l'OBSAM

Regeneració de platges o (re)generació d’impactes?

2008

L’OBSAM participa activament a les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

2007

Maó, un port natural?

L’eruga de l’alzina, una vella coneguda

2006

L’única població de pinastres de les Balears en perill

L’alga invasora Caulerpa racemosa arriba a Menorca

Nedar entre bòrns

Nivells d’afectació i tractaments contra la processionària del pi realitzats a Menorca durant el període 2003-2006

35 anys de processionària del pi a Menorca

2005

Menorca i Espanya lluny de complir el protocol de Kioto

Un cranc americà als torrents de Menorca

2004

Bon estat de conservació de les praderies de posidònia del litoral menorquí

Indicador de pressió humana diària de Menorca fins l'agost de 2004

Les 3 caixes d'arena

Arribada de dofins morts a les platges

Indicador de pressió humana diària de Menorca per l'any 2003

2003

La pressió automobilística a Menorca

2002

L'avanç del Pla Territorial

"Ha sortit varella"

Actualitat ambiental

Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl

Sobre fotografies aèries de l’any 2015 s’ha realitzat un nou mapa de detall de les cobertes i els usos de sòl de Menorca seguint la metodologia del projecte europeu CORINE Land Cover, però adaptada a escala insular (1:5.000). Juntament amb els 2 mapes precedents dels anys 2002 i 2007 podem analitzar de forma molt precisa l’ evolució de l’ocupació del territori tant pel que fa a usos humans com naturals.

Evolució 2002-2015

Després d’un primer període 2002-2007 caracteritzat per una gran activitat econòmica, que queda reflectida sobre el territori amb un creixement important tant dels nuclis urbans tradicionals i com dels nuclis turístics, en el segon període 2007-2015, s’alenteix considerablement aquest creixement, en sintonia amb la resta de l’estat i la crisi econòmica internacional. De fet el ritme d’increment anual de la superfície artificial passa de 1’8% en el primer període a un 0,6% en el segon.

Tipologia de coberta 2002 2007 2015 Canvi
02-07
Canvi
07-15
Canvi
02-15
 
Cobertes Artificials (nuclis i xarxa viària) 2.997,9 3.273,4 3.439,1 275,49 165,74 441,23 ha
4,32% 4,71% 4,95% 9,19% 5,06% 14,72%
Cobertes Modificades (cultius i canteres) 35.360,9 35.274,3 35.290,9 -86,5 16,6 -70,0 ha
50,90% 50,77% 50,79% -0,24% 0,05% -0,20%  
Cobertes Naturals (boscos, costa i basses) 31.111,6 30.929,7 30.751,4 -181,9 -178,3 -360,2 ha
44,78% 44,52% 44,26% -0,58% -0,58% -1,16%  
Total 69.470,4 69.477,4 69.481,4 7,0 4,0 11,0 ha

Taula 1. Superfície total (hectàrees) per agrupació de coberta de sòl i percentatge respecte la superfície total insular. Anys 2002, 2007 i 2015.

Al llarg d’aquest període de 13 anys (2002-2015) les cobertes artificials han augmentat en 441 ha, mentre que les cobertes modificades, bàsicament terres agrícoles i canteres, han disminuït en 70 ha. No obstant, la reducció més important l’han patida les cobertes naturals amb una pèrdua de 360 ha, bàsicament de les seves dues cobertes més abundants a l’illa que són els ullastrars i els pinars. En qualsevol cas, no podem afirmar de cap manera que l’increment de les zones artificials es doni per ocupació directa de zones naturals. Majoritàriament, les noves construccions es donen damunt terrenys agrícoles o abandonats, mentre que, de forma paral·lela, a altres bandes es dóna un procés important de recuperació de terres de cultiu en zones “envaïdes” per ullastrar.

La pèrdua neta de zones agràries s’ha donat fonamentalment per la urbanització de les terres o per la construcció de noves infraestructures (xarxa viària, equipaments públics, etc.) i en contra de la percepció que té molta gent, no es deu a l’abandonament del camp que fa que terres de cultiu passin a bosc. L’abandó de terres de cultius durant els últims 15 anys, només s’ha donat de forma puntual i de forma més concentrada en el sud-est de l’illa, i ha estat contrarestat per recuperació de zones de cultiu en altres municipis. Per contra, un fenomen que no podem detectar amb el mapa de cobertes i que sí s’aprecia a simple vista és el tancament del bosc. Sense canviar el tipus de comunitat vegetal, la coberta forestal sí es torna més densa donant aquesta sensació de “creixement del bosc”.

Un segon fenomen a destacar en àmbit rural i periurbà ha estat el fort increment de la superfície artificial en forma d’ampliació de construccions ja existents. En aquest sentit s’ha de dir que l’increment de la superfície artificial en el conjunt del període (2002-2015) ha estat més important en edificacions aïllades (46 ha) que en els nuclis urbans dels pobles (35 ha). Les principals causes són l’ampliació de bouers, d’edificacions agrícoles i de cases residencials aïllades especialment en nuclis rurals. En qualsevol cas, el principal augment de superfície artificial es segueix donant a les urbanitzacions (nuclis turístics 134 ha), en primer lloc, i en polígons industrials i de serveis (67 ha), en segon lloc.

Per tant, podem afirmar que s’han donat una sèrie de transformacions en el camp menorquí, més evidents durant el segon període d’estudi (2007-2015), que trenquen amb la tendència de la dècada dels 90. Aquestes transformacions, com ara la recuperació de camps abandonats, implantació de reguius, i actuacions relacionades amb la reforma, modernització i ampliació de les edificacions agràries, fan pensar en una incipient revalorització del medi rural, encara que no necessàriament amb finalitats agràries.

Canvis 2015

En aquesta actualització del Mapa de Cobertes i Usos del Sòl de Menorca a l’any 2015 els principals canvis irreversibles observats han estat per ordre de superfície: edificacions vàries a la IV fase del polígon de Maó que han transformat unes 14 ha; l’ampliació i reformes en nuclis rurals dispersos afectant a unes 10 ha; i la nova variant de Ferreries (Me-1) amb també unes 10 ha ocupades. Totes aquestes obres solen venir acompanyades d’una afectació a l’entorn immediat, creant zones marginals adjacents (coberta modificada no artificial) amb una superfície de més de 40 ha (marges de carretera, solars buits i entorn d’edificacions de finques agràries).

Figura 1. Exemple de noves infraestructures: presó de Maó, eixamplament de la carretera, carril bici i rotonda, a la carretera Maó-Sant Lluís.

Per davall de les 10 ha d’afectació els seguirien la construcció de la bassa de regants de la depuradora sud de Ciutadella, amb una afectació de 9,6 ha; l’ampliació de l’abocador de Milà, amb 8,2 ha; i el nou dic de Ciutadella, amb una afectació total  7,1 ha. La majoria d’aquests sis canvis corresponen a la construcció de noves infraestructures i obres públiques, i només dues, les noves naus industrials de POIMA i el creixement d’edificacions disperses en zones rurals, corresponen a iniciativa privada.

Figura 2. Canvis de coberta succeïts entre el 2007 i el 2015 a l’entorn de Ciutadella. Sobre l’ortofoto del 2015 s’han marcat els canvis amb el color corresponent a la nova categoria de coberta de sòl.

Altres constatacions addicionals que es poden fer de forma breu són:     

Tots aquests canvis es poden apreciar fàcilment amb el visualitzador de cartografia de l’IDE Menorca on podreu trobar i comparar els 3 mapes, a més d’observar els 2 mapes de canvis registrats. Per fer la comparativa, és especialment útil l’eina que permet jugar amb la transparència de les capes.Trobareu tota la informació ampliada i totes les estadístiques a l’informe:
Cartografia digital de l'ocupació del territori de Menorca (Actualització 2015 i comparativa 2002-2007-2015)

OBSAM
Febrer de 2018

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí