OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Cartografia

Cartografia de cobertes del sòl de Menorca 1995

Descripció

Contingut
Mapa de cobertes del sòl de Menorca 1995

Format
Digital. Arxiu shape d'ArcView.

Sistema de representació
Universal Transversa de Mercator (UTM)

Sistema de referèència
ED50 (Europen Datum 1950)

Mètode de captura

Escala de treball
1:25.000

Autors
David Carreras Martí (OBSAM)

Procés del treball
Mapa realitzat a partir de la unió dels dos mapes següents:

A partir de la unió dels dos shapes s'ha realitzat una reclassificació dels polígons per determinar el tipus de coberta segons la classificació del Projecte CORINE Land Cover (CLC).

Observacions
Amb la finalitat d'obtenir informació cartogràfica de l'ocupació del sòl a nivell de tots els països europeus es va decidir desenvolupar el projecte “Land Cover”, com a component fonamental del programa CORINE (Coordination of information on the environment).

Per poder fer comparable la cartografia de Menorca amb la de la resta d'Europa s'ha procedit a adaptar la llegenda del projecte Corine Land Cover (CLC) a la realitat menorquina. La classificació adaptada manté l'estructura CORINE LC pel que serà comparable a altres territoris, tot tenint en compte les diferències d'escala.

Les cobertes de sòl representen la visió més física i fisonòmica del territori. Incorpora cobertes artificials i naturals i serveix de base per derivar els altres dos conceptes.

L'objectiu fonamental és crear una base cartogràfica sobre l'ocupació del sòl a Menorca, a una escala adequada per al seu estudi i la gestió del territori.

 

Informació del mapa

El mapa de cobertes del sòl de Menorca 1995 s'ha realitzat a partir de
la nomenclatura del projecte CLC en el 3er nivell, establint-se un total de
22 classes diferents.

La descripció de les cobertes utilitzades en el mapa ha estat la següent:

1. Superfícies artificials
1.1.1. Nuclis de població: teixit urbà continu
1.1.2. Urbanització laxa: teixit urbà discontinu. Urbanitzacions i nuclis rurals
1.2.1. Polígons industrials: activitats industrials, plantes depuradores i grans instal·lacions agropecuàries, benzineres...
1.2.3. Zones portuàries: ports marítims
1.2.4. Aeroports: instal·lacions, pistes i terrenys associats
1.3.1. Canteres: superfície mineral artificial. Zones d'extracció a cel obert
1.4.2. Zones esportives: instal·lacions esportives, zones d'esbarjo i camps de golf

2. Superfícies agrícoles i ramaderes
2.1.1. Cultius de secà: terres ocupades per conreus de secà
2.1.2. Cultius de regadiu: cultius intensius. Camps de regadiu farratges
2.3.1. Camps abandonats: camps no cultivats, en procés d'abandó o pastures

3. Boscos i àrees naturals
3.1.1. Alzinar: boscos planifolis
3.1.3. Alzinar amb marina: boscos mixtos
3.2.2. Marines de bruc: brolles de bruc.
3.2.3. Ullastrar i aladern: arbusts i matolls. Màquies escleròfil·les.
3.2.4. Marines arbrades: zones de transició. Marines o brolles amb arbres
3.3.1. Platges i dunes: platges, dunes blanques i grises
3.3.3. Roquissars: litorals i interiors amb vegetació espars o sense vegetació.

4. Zones humides i torrents
4.1.1. Maresmes litorals: basses temporals o permanents de poca fondària. Zones inundables
4.2.1. Saladars litorals: vegetació nitrohalòfil·la de litoral baix fàcilment inundable. Salicornars
4.2.2. Salines: basses artificials dedicades a l'extracció de sal. Actives o en desús

5. Zones humides i aigües marines
5.1.1. Torrents: cursos d'aigua. Només làmina d'aigua
5.2.1. Llacunes litorals: cossos d'aigua salada o salobre separats de la mar

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí