OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Cartografia

Cartografia d'usos del sòl de Menorca 1995

Descripció

Contingut
Mapa d'usos del sòl de Menorca

Format
Digital. Arxiu shape d'ArcView. Versió paper a escala 1:25.000

Sistema de representació
Universal Transversa de Mercator (UTM)

Sistema de referència
ED50 (Europen Datum 1950)

Mètode de captura
Digitalització en taula digitalitzadora dels fulls a escala 1:25.000

Escala de treball
1:25.000

Autors
Cécile Falc'hon (Université de Bretagne Occidentale).
Digitalització: Antoni Fullana Coll (OBSAM) i Antoni Roca Martínez (SILME)

Procés del treball
La cartografia dels usos del sòl de Menorca 1995 és un treball que s'ha fet a partir d'una cartografia existent, la qual s'ha convertit al format digital. El procés de treball ha estat el següent:

 

Observacions
“Mapa d'usos del sòl de Menorca 1995” és un treball realitzat a partir de la digitalització del mapa d'usos del sòl, en format paper, elaborat per Cécile Falc'hon (Llicenciada en Geografia per la Université de Bretagne Occidentale). El mapa esta disponible en 10 fulls a escala 1:25.000. La classificació dels diferents usos del sòl fou realitzada per l'autora, definint les següents tipologies: ús intensiu, ús extensiu, pastures, camps en procés d'abandonament, canteres, zones urbanitzades, segones residències i petits nuclis rurals, zones improductives, nuclis de població i vegetació natural.

 

Informació del mapa

La classificació dels diferents usos del sòl s'ha fet seguint l'elaborada per l'autora del mapa, Cécile Falc'hon. Les diferents tipologies d'usos definides són:

 1. Nuclis de població. Apareixen representats els nuclis urbans de l'illa
 2. Polígons industrials. Son les zones pròximes al casc urbà, destinades a la transformació de productes. Se separa dels nuclis urbans per la diferent funció que desenvolupen
 3. Zones urbanitzades, segones residències i nuclis rurals. Aquesta classe es bastant amplia donada la dificultat de diferenciar entre el que són segones residències i el que són zones urbanitzades destinades al turisme. Els nuclis rurals són l'agrupament de diferents construccions que formen un petit nucli. Són nuclis rurals : Llucmaçanes, Trebalúger, Torret... En aquesta tipologia també hem d'incloure les cases dels “llocs”, d'una certa dimensió, les quals podem trobar de manera disseminada per tot el territori illenc.
 4. Ús intensiu (regadiu). Són les àrees de regadiu. Ens serveix per veure on es localitzen les zones regades de l'illa. Podem saber l'ús intensiu del territori.
 5. Ús extensiu (secà i pastures). Agrupem el que són pastures juntament amb el cultiu de secà. Aquesta tipologia engloba el terreny explotat per el sector agrari, bàsicament destinat a la ramaderia, per a la producció de llet.
 6. Camps abandonats. Són els camps que han estat, progressivament, abandonats per les explotacions agràries i han donat pas a la vegetació natural, en els quals s'ha desenvolupat una màquia d'Ullastrar. També hi ha camps en els quals l'aflorament de la roca fa impossible un aprofitament òptim de la terra, provocant l'abandonament per part del pagès.
 7. Camps en procés d'abandonament. Són els camps que per diferents motius s'estan deixant d'utilitzar en las explotacions agràries i van donant pas a un bosc baix. Alguns camps es deixen de cultivar producte de l'abandonament de les explotacions agràries. Aquest fenomen, l'abandonament d'explotacions agràries, ha anat en augment al llarg dels últims anys, per diversos motius.
  Molts d'aquests camps s'utilitzen com a pastures de bestiar en semillibertat, com bens o cabres, especialment a la zona nord de Ciutadella.
 8. Canteres. Zones dedicades a l'extracció de pedres o arenes, depenent de les seves característiques. Àrees que causen un fort impacte ambiental i paisatgístic.
 9. Zones improductives. Zones que no s'utilitzen per cap tipus d'aprofitament agrícola per les característiques físiques i químiques del sòl. Són camps o zones sense cap funció productiva en el sector agrari. En aquestes zones trobam l'aeroport i aeroclub amb el seu terreny circumdant, àrees pròximes a les zones humides, terrenys amb afloraments rocosos,(...).
 10. Vegetació natural. Aquesta classe agrupa totes les zones en les quals trobam vegetació natural. Aquestes zones es complementen amb un altre mapa que tenim de la vegetació actual de Menorca, en el qual s'identifiquen 23 tipus d'associacions o comunitats vegetals.
 11. Zones humides. Aquesta classe engloba petites àrees en les quals trobam vegetació de característiques hidròfiles. Les àrees amb aquestes característiques són poques i petites en tota l'illa.
 12. Aigua. Petites zones amb aigua permanent. Aquesta classe i les zones humides van lligades, trobant-se una al costat de l'altre.

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí